anunturi imobiliare
    - Home | Cautare | Login Adauga - Modifica Anunt | Pachete servicii si facilitati | Termeni si conditii | Contact - Cautare rapida


Tip anunt
Judet
Pret Minim

Pret Maxim
Tip imobil
Sortare dupa
Doar cu imagine

Cautare avansata
 Informatii utile

Sfaturi utile cumparare imobile

Sfaturi utile vanzare imobile

Acte necesare cadastru si intabulare imobile

Model antecontract vanzare-cumparare proprietati imobiliare

Contract inchiriere proprietati imobiliare


O vacanta linistita in Sibiel
 Model contract de inchiriere al unei proprietati imobiliare

CONTRACT DE INCHIRIERE
Nr.__________

Intre subsemnatii:
1 Dl/D-na ______________________________________________, (ne)casatorit/a, domiciliat/a in __________________ Adresa: ____________________________________________, identificat/a cu C.I. seria ____ nr ________ CNP ____________________, eliberat de _____________, la data de _________________ in calitate de proprietar.

si

2 Dl/D-na ______________________________________________, (ne)casatorit/a, domiciliat/a in __________________ Adresa: ____________________________________________, identificat/a cu C.I. seria ____ nr ________ CNP ____________________, eliberat de _____________, la data de _________________ in calitate de chirias.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Proprietatea care se inchiriaza prin acest contract consta in ____ camere, baie, bucatarie, hol, grup sanitar, in folosinta exclusiva a chiriasului.
Imobilul se preda in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazut in procesul - verbal de predare - primire incheiat intre subsemnatii care fac parte integranta in prezentul contract, proces - verbal ce va fi anexat la contract.

PLATA

Chiria lunara este de ___________ Euro / Ron.
Termenele de plata sunt prevazute la clauzele speciale

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CHIRIASULUI

Sa foloseasca apartamentul pentru locuit / sediu firma.
Sa preia de la proprietar, cu lista de inventar, spatiul inchiriat cu toate dotarile si sa-l predea in aceleasi conditii la plecare.
Chiriasul va trebui sa exprime in scris intentia sa de a prelungi contractul de inchiriere cu cel putin o luna inainte de expirarea contractului.
Chiriasul poate rezilia prezentul contract numai cu un preaviz de o luna dat in scris proprietarului.
Costurile pentru telefon, electricitate, radio, televiziune si televiziune prin cablu, precum si penalitatile sau alte costuri care decurg din neplata la termen, din culpa chiriasului a costurilor mentionate mai sus intra de asemeni in responsabilitatea chiriasului pe baza avizelor de plata respective.
In caz de reziliere a contractului, cheltuielile de energie electrica, telefon si intretinere, etc. se vor face de catre chirias pe toata perioada pe care a fost facuta plata chiriei.
Chiriasul va trebui sa pastreze intreaga proprietate, accesorii, dependinte, instalatii in stare buna, tinand cont de uzura normala.
In cazul unor defectiuni sau pagube provocate proprietatii sau dotarilor, chiriasul va trebui si plateasca daunele provocate de el.
Orice modificari in spatiul inchiriat vor fi facute numai cu acordul proprietarului.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Sa predea proprietatea in stare buna si cu lista de inventar.
Sa asigure chiriasului ocuparea libera, accesul si folosirea proprietatii pe toata perioada derularii contractului fara nici un fel de imixtiune, chiar in cazul in care proprietatea este transferata.
Proprietarul este obligat sa-i de chiriasului, in scris un preaviz de o luna in cazul rezilierii contractului.
Proprietarul va avea dreptul sa rezilieze contractul numai in cazul in care exista o intarziere in plata chiriei sau alte nerespectari contractuale ale chiriasului.
Proprietarul declara ca proprietatea nu e grevata de datorii, ipoteci sau alte obligatii.
In cazul in care se aduc stricaciuni imobilului din cauza si ca urmare a ocuparii imobilului de catre chirias, proprietarul are dreptul sa deduca din depozitul de garantie cheltuielile necesare repararii Imobilului. Chiriasul este obligat ca in maximum 15 (cinsprezece) zile dupa executarea acestei garantii sa reconstituie depozitul de garantie la valoarea lui initiala.
Proprietarul se obliga sa inregistreze la timp si in mod valabil prezentul Contract de inchiriere la Primarie sau la orice alta autoritate fiscala potrivit dreptului fiscal romanesc si sa achite toate platile si obligatiile constand in taxe si impozite rezultand din inchiriere, precum impozitul pe chirie, impozitul pe cladire etc.

PERIOADA

Acest contract este valabil cu acordul proprietarului si al chiriasului pe o perioada de ____ luni, incepand cu data de ______________

OPTIUNE DE REINOIRE

La expirarea contractului sa-i garanteze chiriasului dreptul de preemtiune pentru o noua perioada de inchiriere a proprietatii.

FORTA MAJORA

Forta majora este "un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului"; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat Forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Partea contractanta care invoca Forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Daca Forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CLAUZE SPECIALE

Valoarea chiriei nu poate fi modificata unilateral pe perioada prezentului contract.
Plata se va efectua astfel:
astazi ____________ suma de ____________ Euro / Ron. Reprezentand chiria pentru ____ luni, respectiv pentru perioada _______________ - _______________, iar suma de ___________ Euro reprezentand garantie.
Incepand cu data de ______________ chiria se va plati lunar
Suma de ___________ Euro oprita de proprietar drept garantie va fi restituita chiriasului la finalizarea contractului de inchiriere dupa ce acesta isi va achita toate datoriile care ii revin in calitate de chirias stipulate in acest contract.Proprietar, _________________________________________________

Chirias, _______________________________________________

Redactat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi _________________

Descarcati contractul de inchiriere in format .Doc pentru tiparireCopyright ©2018 VilaSib - Anunturi Imobiliare - Toate drepturile rezervate